Obsah

Od 24. 11. 2015 do 8. 1. 2016 realizovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pomocí online dotazníku šetření potřeb na mateřských a základních školách za účelem efektivního nasměrování intervencí z Prioritní osy 3 OP VVV (Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání). Výsledky tohoto šetření mají sloužit jako podklad místním akčním plánům.

Účast škol ve výzkumu byla dobrovolná, nezávazná a měla pomoci školám začít uvažovat o oblastech nabízené podpory z operačních programů, které by si škola mohla v budoucím období čerpat. K tomuto způsobu práce byly zvoleny hodnocení aktuálního stavu škol vůči ideálnímu ukazateli a dále stanovení plánu škol do roku 2018 a do roku 2020. Na základě vyplnění těchto charakteristik v jednotlivých oblastech podpory si školy stanovily celkové priority pro svůj rozvoj a čerpání podpory.