Navigace

Obsah

Aktuální informace k projektu KAP naleznete na webu Jihočeského kraje.

 

Název projektu: Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000001
Zahájení projektu: 1. 11. 2015
Ukončení projektu: 31. 10. 2021
Celkové náklady na projekt: 24 968 664 Kč

Projekt je realizován a podpořen v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

 

Cíle projektu

Dlouhodobým cílem projektu je vznik funkčního systému spolupráce mezi aktéry v oblasti vzdělávání, zlepšení řízení, rozvoje hodnocení kvality a plánování strategických kroků k naplnění Dlouhodobého záměru vzdělávání a vzdělávací soustavy Jihočeského kraje a rozvoj potenciálu každého žáka.

Specifické cíle projektu:

 • posílení role akčního plánování v oblasti vzdělávání na úrovni Jihočeského kraje i jednotlivých škol bez rozdílu zřizovatele, koordinace přístupu k akčnímu plánování, nastavení jednotného systému akčního plánování, zavedení postupů strategického řízení rozvoje do škol,
 • efektivní přenos priorit v oblasti vzdělávání z úrovně státu, resp. kraje do úrovně škol s respektem ke specifikům území Jihočeského kraje, zajištění provazby na základní a předškolní vzdělávání a priority na místní úrovni,
 • větší orientace vedení škol na kvalitu poskytovaného vzdělávání a zajištění dostupnosti vzdělávání pro všechny žáky, podpora škol se slabšími výsledky, slabších žáků a rozvoj potenciálu každého žáka, větší motivace vedení škol ke sdílení dobré praxe v rámci partnerství škol navzájem a škol a dalších zainteresovaných subjektů, rozvoj partnerství a sítí,
 • vytvoření podmínek pro úspěšné a cílené čerpání podpory v rámci programového období 2014-2020 na úrovni Jihočeského kraje.

 

Krajský akční plán vzdělávání (KAP)

KAP je Krajský akční plán vzdělávání, který je prioritně zaměřen na ty oblasti vzdělávání, které se přímo dotýkají regionálního trhu práce a inovací v oblastech středního, vyššího odborného a zájmového a neformálního vzdělávání mládeže.

 • zahrnuje priority a kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky
 • je nástrojem pro kvalitnější a efektivnější řízení středního a vyššího odborného školství na území jednotlivých krajů na základě priorit vzdělávací politiky
 • umožňuje koordinaci a zacílení výzev v OP VVV (PO 3) a IROP (PO 2) a zajištění shodného přístupu SŠ a VOŠ k oblastem intervence
 • zajišťuje strategické zacílení investic do vzdělávací infrastruktury a posílení jejich územní koncentrace 

Projekt zajistí koordinaci vzdělávací politiky na úrovni celého kraje, definuje společné priority rozvoje vzdělávání a implementaci principů akčního plánování do praxe škol, a to prostřednictvím vytváření funkčních partnerství škol a dalších zainteresovaných subjektů a systematické metodické podpory při plánování v důležitých oblastech středního, vyššího odborného a zájmového a neformálního vzdělávání.

Díky realizaci projektu dojde ke konsolidaci systému akčního plánování v rámci Jihočeského kraje prostřednictvím vytvoření a implementace dlouhodobých akčních plánů na úrovni kraje i na úrovni jednotlivých škol a provázání těchto koncepčních dokumentů s místními akčními plány (MAP) a dalšími nástroji regionálního plánování (např. DZ JčK, IPRÚ ČB, RAP).

Proběhne příprava, projednání, realizace a vyhodnocování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání (KAP), který bude nástrojem implementace vybraných specifických opatření OP VVV prioritně pro oblast odborného vzdělávání a jeho relevance k trhu práce ve stanovených prioritních oblastech:

 • Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě (také pro oblast ZŠ, minoritně pro MŠ)
 • Podpora polytechnického vzdělávání (přírodovědné, technické a environmentální vzdělávání) - také pro oblast MŠ a ZŠ
 • Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů
 • Rozvoj kariérového poradenství - také pro oblast ZŠ
 • Rozvoj škol jako center celoživotního učení
 • Podpora inkluze
 • Infrastruktura (oblast podpory přírodovědného a technického vzdělávání - také pro ZŠ, podpora center odborného vzdělávání, podpora cizích jazyků, konektivity škol a digitálních kompetencí, sociální inkluze, celoživotního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání)

Témata nepovinná - část územně specifická:

 • rozvoj výuky cizích jazyků,
 • ICT kompetence,
 • čtenářská a matematická gramotnost,
 • ostatní témata důležitá pro školy/kraj - tato mohou být hrazena také z OP VVV a mohou být hrazena i z jiných OP, národních či vlastních zdrojů

V praxi proběhne příprava, realizace a vyhodnocení krajského akčního plánu, a to ve dvou cyklech (2016-2018, 2019-2021), přičemž realizační tým musí postupovat podle závazné metodiky tvorby KAP, tzv. Postupů KAP. K hlavním činnostem projektu patří vytvoření realizačního týmu, provedení analýzy potřeb v území a rovněž analýzy potřeb škol, dále stanovení prioritizace potřeb v oblasti vzdělávání na území Jihočeského kraje, ke stanovení cílů rozvoje škol v oblasti vzdělávání a vytvoření plánů aktivit pro rozvoj vzdělávání ve školách. Následuje samotné vytvoření Krajského akčního plánu, jeho schválení a realizace. Vše se uskuteční za spolupráce co nejširšího množství subjektů působících ve vzdělávání v Jihočeském kraji, včetně práce pracovních týmů, které se budou zabývat jednotlivými prioritními oblastmi.

Do přípravy, realizace, monitoringu a vyhodnocování KAP v území jsou zapojeni zejména Pracovní skupina (PS) Vzdělávání v rámci Regionální stálé konference (RSK), realizační tým KAP a odborný garant KAP. PS Vzdělávání je tvořena zástupci klíčových aktérů ovlivňujících tuto oblast na území kraje (zástupci škol a školských asociací, zaměstnavatelů, neziskového sektoru, kraje, měst a obcí, služeb zaměstnanosti, zástupce MŠMT/NÚV, zástupce ITI, zástupci MAP atd.). Odborným garantem je Národní ústav pro vzdělávání (NÚV), resp. jeho zástupce, jehož úkolem bude podpořit vytváření KAP souborem analytických, metodických a poradenských aktivit, a to na základě individuálního projektu systémového (IPs) Metodická podpora krajského akčního plánování.