Navigace

Obsah

V průběhu realizace projektu byly navázány četné přeshraniční kontakty nad rámec původní spolupráce. Na úrovni sítí místních partnerství byly definovány následující témata další potenciální spolupráce:

Tématické zaměření projektu

Charakteristika projektového záměru

 

Návrh řešení

Rozvoj sítě hipoturistiky

Provázání české a bavorské sítě hipotras/hipostezek – zajištění průchodu Šumavou, společná školení a přenos zkušeností mezi hipostanicemi

Vytvoření nových hipotras, značení v terénu, společná školení, společná propagace

Podpora technického vzdělávání v základních školách

Obnovení technických předmětů v základních školách a zvýšení spolupráce s místními i přeshraničními firmami

Společné akce, výměnné pobyty, školení lektorů

Vyhledávání nových LEADERů ve spolcích

Věková struktura v komunitách na území MAS stárne. Cílem je přilákání nových členů a výchova budoucích vedoucích členů spolků.

Výměnné aktivity, společné přeshraniční akce a výměna zkušeností při generační výměně ve vedení spolků

Komunitní plánování sociálních služeb

Formou společného plánování dále zefektivňovat poskytování sociálních služeb na obou stranách hranice + zajistit přenos zkušeností organizací poskytující sociální služby.

Společné akce, metodické listy, sdílení strategických přístupů, hledání společných investorů.

Posílení vzájemného  „přeshraničního obchodu“

Oboustranné zvýšení odbytu zboží a služeb v rámci mikropodniků z obou stran hranice a tím posílení místních ekonomik ve vybraných tématech.

Účast na veletrzích i drobných akcích v partnerských regionech, společný marketing, společná strategie zvýšení objemu společného obchodu

Obecní infrastruktura

Inovativní způsoby řešení problémů při správě a rozvoji obecního majetku (čištění komunálních odpadních vod, zásobování domácností pitnou vodou, oprava a údržba místních komunikací, zakládání a údržba veřejné zeleně v obcích, využití nemovitého majetku obcí) s aktivním zapojením studentů středních a vysokých škol

Exkurze, semináře, návrhy technického řešení (studie), šíření příkladů dobré praxe

Rekreační koupání

Využití přírodních nádrží (rybníků) pro rekreační koupání s využitím biologického čištění

Exkurze, semináře, návrhy technického řešení (studie), šíření příkladů dobré praxe

Mladí lidé na trhu práce

Podpora rozvoje podnikatelského myšlení mladých lidí

Exkurze, šíření příkladů dobré praxe, soutěže, společné tematické akce, stáže ve firmách

Rozvoj manuální gramotností dětí a mládeže

Podpora vzniku herních prvků, školních pomůcek, učebnic, specializovaných učeben a zakládání hospodářského zázemí  na ZŠ a MŠ (sady, zahrady, chov hospodářských zvířat, včelařství, dílny, kuchyňky) zaměřených na rozvoj manuální zručnosti žáků MŠ a ZŠ

Exkurze, šíření příkladů dobré praxe, soutěže, společné tematické akce, zrcadlové projekty

Místní zdroje pro místní zaměstnanost

Vytváření inspirativního prostředí pro vznik nových místních výrobků a potřebných služeb s ohledem na podporu zaměstnanosti obyvatel a lepší zhodnocování místních zdrojů (ovocnářství, kulinářství, obnovitelné zdroje energií, cestovní ruch, regionální značka, krátké potravinové řetězce, distribuce místních výrobků, sociální podniky, pečovatelské služby)

Exkurze, semináře, šíření příkladů dobré praxe, stáže ve firmách, tématické akce, zrcadlové projekty

Trávení volného času dětí a mládeže

Rozvoj manuální gramotnosti a dalších nezbytných dovedností a znalostí nezbytných pro život dětí na venkově

Exkurze, výměnné pobyty, letní tábory, zájmové kroužky, vybavení pro realizaci akcí a vnitřních a venkovních prostor

Dopravní obslužnost ve venkovském území

Hledání nových přístupů a postupů při zajišťování hromadné dopravy ve venkovském  území, rozvoj bezmotorové dopravy a elektromobility.

Exkurze, semináře, šíření příkladů dobré praxe, návrhy technického řešení (studie), zrcadlové projekty

Posílení lokálního patriotismu

Vyhledávání nových metod směřujících k posílení vztahu dětí, mladých lidí a ostatních obyvatel k místu, kde žijí.

Přednášky a kurzy (místní historie, geografie, geologie, biologie…), lokální učebnice a publikace, výstavy, expozice, naučné stezky, zrcadlové projekty

Zdravý životní styl na venkově

Osvěta zaměřená na zdravý životní styl včetně rozšíření nabídky sportovních příležitostí, využití léčivých bylin a zvýšení úrovně laické první pomoci.

Přednášky a kurzy, výstavy, expozice, zrcadlové projekty

Vyšší kvalita života seniorů

Rozvoj pečovatelské služby založené na osobním kontaktu a zavádění principu dobrovolnictví do praxe

Přednášky a kurzy, zrcadlové projekty

 

(návrh zpracován 02/2015)