Navigace

Obsah

MAS Rozkvět, z.s.

MAS Rozkvět vznikla v únoru 2004 z iniciativy mikroregionu Chelčicko-Lhenického, jednotlivých obcí, podnikatelů, zemědělců, neziskových organizací, aby společně vytvářely partnerské projekty a podpořily společné aktivity na regionální úrovni.
Později se k území MAS připojil i svazek obcí Blata a v další vlně rozšíření dalších 5 obcí na Šumavě a v Pošumaví. Území MAS se tedy v současnosti rozprostírá od severozápadní části okresu České Budějovice až po hranice s Horním Rakouskem a Bavorskem. Zahrnuje celkem 30 obcí v okresech České Budějovice, Strakonice, Prachatice a Český Krumlov.

MAS Šumavsko, z.s.

Místní akční skupina Šumavsko je sdružení podnikatelů, neziskových organizací a veřejného sektoru působící v Jihočeském kraji – na území Prachaticka, Vlachovobřezska, Čkyňska Vacovska a Vimperska od roku 2004. Cílem sdružení je maximální využití potenciálu území a zajištění trvale udržitelného rozvoje s ohledem na ekologické principy. Tento rozvoj může být zajištěn pouze prostřednictvím partnerství všech aktérů na území, proto se místní akční skupina stala zázemím a způsobem komunikace a realizace rozvojových plánů.

Místní akční skupina Blanský les - Netolicko, o.p.s.

MAS Blanský les - Netolicko byla založena v prosinci roku 2004. Prvotním impulsem pro její vznik byla potřeba vzniku aktivního partnerství měst a obcí, neziskových organizací, podnikatelských subjektů a občanů v otázkách dalšího rozvoje venkova a především daného území.
MAS působí ve třech jihočeských svazcích obcí, a to Blanský les - podhůří (okres České Budějovice - celkem 20 obcí), Netolicko (okres Prachatice - celkem 9 obcí) a Podkletí (okres Český Krumlov - 6 obcí). Přibližně polovinu území tvoří Chráněná krajinná oblast Blanský les.

Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s.

Chelčický domov sv. Linharta je sociální služba „Sociálně terapeutické dílny“ podle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. Provozovatelem této služby je Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s.
Obci Chelčice se podařilo odkoupit nevyužívanou budovu fary se zahradou v Chelčicích, začala spolupráce s Domovem sv. Anežky v Týně n. Vltavou a postupně se zde začalo zřizovat sociální zařízení pro lidi s mentálním postižením. Chelčický domov sv. Linharta byl otevřen 2. dubna 2010. V současné době jsou využívány dvě místnosti se sociálním zázemím v objektu bývalé fary a funguje zde sociálně terapeutická dílna. Celý areál vyžaduje rozsáhou rekonstrukci, kterou připravuje Obec Chelčice.

Mikroregion Chelčicko - Lhenický

Region Chelčicko-Lhenický se nachází v západní části jižních Čech na pomezí Prachaticka, Písecka a Strakonicka. Přírodní a klimatické podmínky umožňují již několik staletí místním hospodářům pěstování ovoce, které dalo vzniknout Chelčicko-Lhenické ovocnářské oblasti. V souvislosti s tímto místním specifikem vznikl z podnětu obcí a pěstitelů ovoce Chelčicko-Lhenický mikroregion. Následně pak bylo jeho prostřednictvím ustaveno občanské sdružení Rozkvět zahrady Jižních Čech - Místní akční skupina. Mikroregion Chelčicko-Lhenický, svazek obcí sdružuje obce Chelčice, Mičovice, Truskovice a Lhenice.

Svazek obcí Blata

Svazek Blata vznikl v prosinci roku 1999 a nachází na území Jihočeského kraje, v okresu České Budějovice. Svazek Blata v současné době sdružuje 11 obcí. Zájmové území svazku vychází z historického území tzv. Zbudovských Blat, která se rozkládají v rovinaté krajině mezi Hlubokou nad Vltavou a Netolicemi. Blata mají bohatou historii a hlavně zajímavou středověkou architekturu tzv. selského baroka.

LAG Deggendorf (Bavorsko)

 LAG Deggendorf byla založena v listopadu 2001 a je jedna z 58 místních akčních skupin v Bavorsku vybraných k podpoře financování z programu LEADER. Díky tomu je pozitivně ovlivňován celý region a byla vyvinuta koncepce regionálního rozvoje. LAG Deggendorf financuje z tohoto programu do roku 2013 projekty ve výši 1,3 milionu EUR.

 

banner OPLZZ