Navigace

Obsah

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů účinných ke dni 31.12.2013, a dále ve znění části zákona č. 55/2012 Sb., s účinností od 1.1.2014 uvádí:

„§ 44 - Zadávací dokumentace, Odstavec 10: Zadavatel může v zadávacích podmínkách uvést též požadavky týkající se zvláštních podmínek na plnění veřejné zakázky, a to zejména v sociální oblasti, v oblasti zaměstnanosti nebo v oblasti životního prostředí.

§ 78 – Hodnotící kritéria, Odstavec 4: Rozhodne-li se zadavatel pro zadání veřejné zakázky podle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky, stanoví vždy dílčí hodnotící kritéria tak, aby vyjadřovala vztah užitné hodnoty a ceny. Dílčí hodnotící kritéria se musí vztahovat k nabízenému plnění veřejné zakázky. Mohou jimi být zejména nabídková cena, kvalita, technická úroveň nabízeného plnění, estetické a funkční vlastnosti, vlastnosti plnění z hlediska vlivu na životní prostředí, vliv na zaměstnanost osob se zdravotním postižením, provozní náklady, návratnost nákladů, záruční a pozáruční servis, zabezpečení dodávek, dodací lhůta nebo lhůta pro dokončení Dílčím hodnotícím kritériem nemohou být smluvní podmínky, jejichž účelem je zajištění povinností dodavatele, nebo platební podmínky.“

Zadávání zakázek v sobě může přinášet zohlednění více hledisek najednou – vedle obecně užívané nejnižší ceny (dílčího plnění) zakázky lze zahrnout do zadání již konkrétní společenské téma, které chceme řešit. V případě obcí, svazků obcí a MAS je to především podpora malých a místních dodavatelů, zaměstnání osob se znevýhodněním nebo osob dlouhodobě nezaměstnaných bydlících trvale v obci a důraz na eliminaci rizik a zátěže na životní prostředí. Uplatněním těchto podmínek v zadávací dokumentaci získáme ze společenského hlediska za stejné peníze „ něco navíc“, samozřejmě v intencích platného právního rámce. Jako zadavatel může obec (MAS, mikroregionu) zahrnout sociální hlediska do:

  1. Zadávacích podmínek, kterými je stanoveno požadovaného plnění zakázky. Jde například o podmínku využití místních pracovních sil.
  2. Smluvních podmínek zakotvených v zadávací dokumentaci a smlouvě o dílo,  jejichž nesplnění bude smluvně sankcionováno
  3. Kvalifikačních předpokladů dodavatelů (zde je nutná obezřetnost, aby nešlo o diskriminační podmínky)
  4. Kritérií hodnocení nabídek (viz § 78 zákona 137/2006 Sb., uvedeno výše)

 

TIPY NA ZAJÍMAVOU LITERATURU A LEGISLATIVU K TÉMATU:

Odpovědné zadávání – cesta k efektivním zakázkám: motivační příručka pro ty, kdo chtějí zadávat odpovědně. 

Pět a jedna informace o odpovědném zadávání: stručný manuál pro účastníky projektu Sociálně odpovědné veřejné zadávání. 


Pět kroků k odpovědnému veřejnému zadávání - publikace.

Podpora zaměstnanosti (nejen) mladých lidí jako součást veřejného zadávání - prezentace.