Aktuelles Wetter

Aktuelles Wetter:

24. 7. 2021

skoroj

Tägliche Temperaturen 26/30°C, in 1000m Höhe 14°C.
Nachttemperaturen /°C.

Datum und Zeit

Heute ist Samstag, 24.7.2021, 4:36:26

Navigation

Inhalt

Město Český Krumlov, nám. Svornosti 1, 381 18 Česk - Jihočeský venkov, z.s.

Tajemník Městského úřadu Český Krumlov vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků a o změně některých zákonů, výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka REFERENT ODDĚLENÍ ROZVOJE A KONTROLY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, Oddělení rozvoje a kontroly veřejných zakázek, ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA, Městský úřad Český Krumlov. Přihlášku s přílohami doručte do 4. 2. 2016 osobně na podatelnu Městský úřad - Kaplická 439, Český Krumlov nebo poštou ( rozhoduje razítko pošty nebo podatelny Měú) na adresu. Obálku označte heslem Výběr - referent Odd. rozvoje a kontroly VZ." Informace vám poskytnou : Náplň práce: referentka Odd. RaKVZ OKT Ing. Monika Petrů - tel. č.: 380 766 705, Náležitosti přihlášky: Bc. Kateřina Krejčová DiS. - personalistka - tel. č.: 380 766 103.

Město Český Krumlov, nám. Svornosti 1, 381 18 Český Krumlov

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

 

Tajemník Městského úřadu Český Krumlov vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, výběrové řízení na obsazení pracovní pozice úředníka:

 

REFERENT ODDĚLENÍ ROZVOJE A KONTROLY VEŘAJNÝCH ZAKÁZEK

 

Oddělení rozvoje a kontroly veřejných zakázek

 

ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

 

MěÚ Český Krumlov

 

Místo výkonu práce:            město Český Krumlov - Městský úřad Český Krumlov

Platové zařazení:                  11. platová třída, dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o                                                       platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a

                                               správě v platném znění

 

Charakteristika vykonávané činnosti:

 

Sestavování programů rozvoje obce s pověřeným obecním úřadem nebo části obce, která vykonává část působnosti pověřeného obecního úřadu.

 

Kompletace a příprava dokumentů pro kontrolu poskytování prostředků z podpůrných programů a žádostí o podpory z rozpočtu samosprávného celku

 

dále vykonává:

 

 1. na úseku strategie rozvoje
 • zajišťuje podklady pro zpracování rozvojových programů města,
 • zajišťuje zpracování strategického plánu a akčních plánů včetně jejich aktualizace,
 • projednává návrhy rozvojových programů a předkládá je k odsouhlasení orgánům města,
 • zajišťuje zpracování ekonomických rozborů a navrhuje způsoby financování odsouhlasených rozvojových programů,
 • zpracovává podklady pro návrh rozpočtu města za navrhované a realizované programy a projekty,
 • v rámci města projednává návrhy jiných investorů na jejich aktivity v území města v mezích SP a AP,
 • zpracovává podklady pro využití operačních programů vyhlášených Evropskou unií a ostatních dotačních titulů,
 • zpracovává a předkládá orgánům města návrh prioritních projektů města na kalendářní rok a zajišťuje jejich aktualizaci,

 

 1. na úseku dotací - mimorozpočtových zdrojů
 • shromažďuje, vyhodnocuje a analyzuje informace o možnostech využívání prostředků z dotačních titulů s ohledem na jejich využití v rámci rozvoje města,
 • průběžně informuje příslušné odbory MěÚ, organizační složky města, subjekty založené nebo zřízené městem, případně neziskové organizace ve městě o možnostech získat fin. prostředky z dotačních titulů
 • ve spolupráci s věcně příslušným odborem MěÚ připravuje projektové záměry / projekty koncipované pro využití finančních prostředků z dotačních titulů,
 • podílí se na přípravě a na výběru projektových záměrů k dalšímu zpracování, zejména s ohledem na efektivní využívání finančních prostředků,
 • zpracovává a předkládá materiály pro rozhodnutí orgánů města o vhodnosti podání žádostí o poskytnutí finančních prostředků z dotačních titulů na projekty města,
 • zajišťuje uzavírání smluv s poskytovateli fin. prostředků,
 • podílí se na sestavení projektových týmů a na koordinaci jejich činnosti,
 • poskytuje metodickou pomoc při přípravě a realizaci projektů, dohlíží na dodržování podmínek příslušného programu, zejména dosažení požadovaných výstupů projektu a jejich udržitelnost, přičemž za věcnou správnost vždy odpovídá věcně příslušný odbor MěÚ,
 • administruje projekty podpořené z dotačních titulů vůči poskytovateli dotace (administrace změn, zpracování monitorovacích zpráv, vyúčtování projektu apod.), změn, zpracování monitorovacích zpráv, vyúčtování projektu apod.),
 • spolupracuje s řídícími orgány a zprostředkujícími subjekty dotačních titulů a vystupuje jako kontaktní osoba vůči těmto orgánům
 • sleduje relevantní předpisy upravující oblast čerpání evropských finančních zdrojů a veřejné podpory,
 • spravuje evidenci projektových záměrů, podaných žádostí o poskytnutí fin. prostředků na jejich realizaci a projektů podpořených z dotačních titulů,
 • spravuje archiv s dokumentací k projektovým záměrům a projektům podpořených z dotačních titulů v souladu s interními směrnicemi města a podmínkami dotačního titulu,
 • spolupráce s kontrolními orgány a nezávislými auditory v oblasti dotačních projektů.

 

dále zajišťuje:

 • evidenci a správu archivu projektů, na něž bylo zažádáno o přidělení finančních prostředků z mimorozpočtových zdrojů
 • aktivně vyhledává a shromažďuje informace o možnostech mimorozpočtových zdrojů financování projektových námětů města (zdroje EU, ČR a regionálních zdrojů) včetně vyhodnocování jejich vhodnosti pro město
 • zajišťuje aktivní spolupráci s ostatními organizačními jednotkami MěÚ a společnostmi založenými a zřizovanými městem, poskytování informací o možnostech financování jejich projektů pro organizační složky města a subjekty založené nebo zřízené městem
 • koordinuje práce při přípravě a zpracování žádostí o finanční prostředky projektů města včetně zpracování výběrových řízení dle vnitřních předpisů města (Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi) a dle podmínek daného dotačního titulu na dodavatele poradenských služeb v rámci projektového managementu a služeb souvisejících s realizací projektů finančně podpořených z mimorozpočtových zdrojů
 • zajišťuje smluvní vztahy s poskytovateli mimorozpočtových zdrojů 
 • administrativní činnost (archivace dokumentace), management dotací včetně jejich vyúčtování v souladu s vnitřními předpisy města (Směrnice o oběhu účetních dokladů na Městském úřadě Český Krumlov) a podmínkami dotačního titulu, kontrola dodržování podmínek a koordinace prací po dobu realizace projektů podpořených z mimorozpočtových zdrojů podle podmínek daného dotačního titulu
 • komunikace s poskytovateli dotace a partnery projektu
 • kontroluje dodržování dotačních podmínek po dobu udržitelnosti projektů podpořených z mimorozpočtových zdrojů
 • organizačně zajišťuje věcné a finanční kontroly projektů podpořených z mimorozpočtových zdrojů
  • spolupracuje s právníkem veřejných zakázek při kontrole a administraci veřejných

      zakázek

 

                                                                

Pracovní poměr: na dobu určitou (zástup za mateřskou a další rodičovskou dovolenou)

Počet přijímaných: 1

Nástup: dle dohody

 

Výběrového řízení se mohou zúčastnit uchazeči o jmenování do funkce, kteří:

I. splňují následující předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • jsou státními občany České republiky, popřípadě fyzické osoby, které jsou cizími státními občany a mají trvalý pobyt v ČR
 • dosáhli věku 18 let
 • jsou způsobilí k právním úkonům
 • jsou bezúhonní
 • ovládají jednací jazyk

 

II. splňují další podmínky stanovené vedoucím úřadu pro tento výběr, kterými jsou:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském či v bakalářském studijním programu (ekonomický směr výhodou)
 • znalost práce s PC - MS Windows, kancelářský balík MS Office (Word, Excel, PowerPoint), internet
 • řidičský průkaz skupiny "B" (aktivně)
 • organizační schopnosti, schopnost komunikace s lidmi
 • znalost regionální politiky EU, zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a zákona č. 218/2000 Sb.,
  o rozpočtových pravidlech
 • praxe ve veřejných zakázkách, realizace projektů podpořených z dotačních titulů a ve veřejné správě výhodou

 

III. podají písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení, titul uchazeče
 • datum, místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum, podpis uchazeče

 

 

IV. připojí k přihlášce tyto doklady:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech (strukturovaný životopis)
 • motivační dopis
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění:

            "Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběru

             dávám, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas k

             jejich zpracování."

             Jméno a příjmení, datum narození, vlastnoruční podpis

 

 • podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění: "Já, (jméno, příjmení, titul) jako uchazeč VŘ na pracovní pozici úředníka - referenta Odd. rozvoje a kontroly veřejných zakázek Odboru kancelář tajemníka MěÚ Český Krumlov zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuji, že si nejsem vědom/a osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu."

 

 

Pokud uchazeč nepožádá o vrácení dokladů zpět, budou ihned po ukončení VŘ skartovány.

 

Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek:

Přihlášku s přílohami doručte do  4. 2. 2016 osobně na podatelnu Městský úřad - Kaplická 439, Český Krumlov nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny MěÚ) na adresu:

 

 Městský úřad Český Krumlov

 Oddělení personálních věcí

 Kaplická 439

 381 01 Český Krumlov

                                                                                           

Uzavřenou obálku označte heslem:

 "Výběr - referent Odd. rozvoje a kontroly VZ"

 

 

Případné informace:

Náplň práce: referentka Odd. RaKVZ OKT Ing. Monika Petrů  - tel. č.: 380 766 705

Náležitosti přihlášky: Bc. Kateřina Krejčová DiS. - personalista - tel. č.: 380 766 103

 

 

 

 

 V Českém Krumlově dne 19. 1. 2016

 

 

 

 

                                                                                                   Mgr. Radim Rouče

                                                                                                       tajemník MěÚ

 

 

 

 

Informace o pozici

Typ pracovního poměru:
Plný úvazek
Obor:
Administrativa
Provoznovna v Jihoč. kraji:
Ano

Kontakt

Zaměstnavatel:
Jihočeský venkov, z.s.
Kontaktní osoba:
Simona No
Adresa:
Pištín 56, 37346 Pištín
Telefon:
774438779