Navigace

Obsah

Stránka

Zveřejněna analýza Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015 – 2020


Zveřejněna analýza Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015 – 2020.

ke stažení zde 

Tisková zpráva Jihočeské hospodářské komory / 19. 5. 2016

Firmy v následujících dvou letech přijmou více než 2000 nových Podle průzkumu Jihočeské hospodářské komory (JHK) a Jihočeské společností pro rozvoj lidských zdrojů pociťuje nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců u konkrétních pracovních pozic až 64 % . „Naším cílem bylo zmapovat potřeby jihočeských zaměstnavatelů z hlediska jejich personálních potřeb a identifikovat profese, které jsou nyní či v následujících letech budou vysoce žádané. Tato data jsou pro naši práci velmi důležitá a jsou podkladem pro jednání s regionálními partnery. 

Můžeme tak lépe reagovat na vývoj trhu práce, zaměřit se na oblasti, kde firmy strádají, podpořit spolupráci firem a škol či iniciovat pomoc směřující do konkrétních odvětví“, uvedl Petr Rejnek, manažer oddělení podpory podnikání a rozvoje lidských zdrojů JHK, který se na zpracování výsledků Z průzkumu mimo jiné vyplynulo, že největší podíl na současné poptávce po zaměstnancích má obor strojírenství a strojírenská výroba. V Jihočeském kraji je strojírenský průmysl poměrně rozvinutý, proto tento výsledek není žádným překvapením. S velkým odstupem za strojírenstvím je dalším výrazně nedostatkovým oborem z pohledu nalézání vhodných zaměstnanců elektrotechnika, která je jen o dvě procenta před obchodem a textilní výrobou, následuje stavebnictví a doprava. 


20. 5. 2016

MŠ Chelčice získala Grant logopedické prevence MŠMT


MŠ Chelčice se letos podařilo uspět v rámci grantového titulu MŠMT v oblasti logopedické prevence a školka tak byla vybavena pomůckami, které se stanou užitečnými vodítky v práci s řečí a napomohou tak k jejímu efektivnímu rozvoji a zdokonalení. Z peněz byl pořízen notebook, čtyři výuková CD, desková hra Rozhýbej svůj jazýček, logopedická razítka a kartičky, několik odborných publikací, foukací fotbal a další drobné hry a pomůcky. Celková cena pořízeného vybavení je 18.204,- Kč, z toho bylo 15.000,- Kč pokryto dotací z MŠMT.

foto

foto 2

foto 3


16. 5. 2016

Dobrodružství s technikou 2016


Plakát akce.

ZÁŽITKOVÝ DEN PRO DĚTI I RODIČE NA TÉMA: „TECHNIKA A ŘEMESLA ANEB POZNÁVEJTE SVĚT KOLEM NÁS FORMOU HRY“.

Akce se koná 16.6.2016, od 10 don 18 hodin

Výstaviště České Budějovice, pavilon T1

Vstup volný

Na akci bude předvádět svou „Dílna v kufru“ také MAS Rozkvět – jedná se o skutečnou elektrodílnu pro děti a mládež, která se ukrývá v sadě 12-ti kufříků. Díky nízké hmotnosti  se snadno přemisťuje, školy, družiny, nebo spolky si mohou potřebný počet kufříků vypůjčit na výuku nebo na hobby-kroužek … nebo na „ příměstský“ letní tábor apod. 

Více informací zde: o-mas/rezervacni-system/dilna-v-kufru/


12. 5. 2016

JHK - seminář Právní otázky spojené s podnikáním na německém trhu


Zveme vás na seminář Právní otázky spojené s podnikáním na německém trhu, kterým provede česky mluvící advokátka Marcella Pawelka, specialistka na německé právo. Tento seminář s následnou možností konzultace se koná 20. května 2016 na Jihočeské hospodářské komoře v Českých Budějovicích , Husova 9, v malé zasedací místnosti.

Pozvánka zde.

Registraci prosím provádějte on-line: ZDE


4. 5. 2016

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců


logo

Název projektu:

 

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)

 

Doba realizace:

1. 12. 2015 – 30. 11. 2020

Reg. č. projektu:

CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053

Forma financování:

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, a státního rozpočtu České republiky.

 

Jaký problém projekt řeší?

Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (dále jen POVEZ II) se zabývá problematikou adaptability pracovní síly v podnicích na neustále se měnící situaci na trhu. Pro zvýšení konkurenceschopnosti a rozšíření činnosti musí zaměstnavatelé disponovat kvalifikovanou pracovní silou. Projekt POVEZ II proto řeší jednak problém nesouladu mezi dovednostmi a kvalifikačními předpoklady nabízenými a požadovanými, tedy nedostatečnou flexibilitu pracovní síly (včetně flexibility profesní), a dále problém neochoty zaměstnavatelů investovat do vzdělávání vlastních zaměstnanců.

Z monitoringu ÚP ČR přitom vyplývá, že zaměstnavatelé často nejsou spokojeni s kvalifikací nových zaměstnanců a nezřídka je přeškolují. S oživením ekonomiky a vyšší poptávkou po pracovní síle lze tedy při strnulém systému počátečního vzdělávání očekávat prohloubení tohoto problému, který pomáhá řešit právě předkládaný projekt.

Pro koho je projekt určen?

Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnavatelé ve smyslu § 7 Zákoníku práce, a to prostřednictvím svých zaměstnanců či potenciálně nových zaměstnanců. Cílovou skupinou jsou rovněž fyzické osoby – OSVČ a nestátní neziskové organizace.

Kdo se projektu nemůže účastnit?

Příspěvek nebude možné poskytnout žadatelům, jimž nelze poskytovat příspěvky v rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) a rovněž těm, kteří již čerpají finanční prostředky z veřejných zdrojů na stejný účel, případně těm zaměstnavatelům, u nichž to vylučují pravidla poskytování veřejné podpory. Vyloučeni jsou rovněž zaměstnavatelé, kteří mají sídlo na území hl. m. Prahy (zapojit se však mohou pobočky stejného zaměstnavatele sídlící mimo území hl. m. Prahy).

Jaké jsou formy podpory?

Zaměstnavatelům bude umožněno získat příspěvek na vzdělávání svých zaměstnanců a refundaci jejich mezd po dobu školení.

Příspěvek na vzdělávání

Zaměstnavateli bude hrazeno určité procento nákladů vynaložených na odborný rozvoj zaměstnanců zapojených do projektu. Výše poskytovaného příspěvku se bude odvíjet dle pravidel poskytování veřejné podpory de minimis a blokové výjimky. Vzdělávání bude realizováno na území ČR, případně mimo ČR, pro zaměstnance provozoven zaměstnavatele (s výjimkou provozoven na území Hlavního města Prahy), kteří jsou občany ČR, EU/EHP a Švýcarska či pro občany třetích zemí s trvalým pobytem na území ČR.

Vzdělávání bude moci být zajištěno:

  1. externím vzdělávacím zařízením (uznatelným nákladem bude pouze kurzovné),
  2. interními lektory zaměstnavatele (uznatelným budou mzdové náklady lektora, který zajišťuje odborný rozvoj. Příspěvek bude odpovídat skutečně vynaloženým mzdovým nákladům lektora podle evidence vzdělávací aktivity (či obdobného dokumentu) za dobu lektorské činnosti (počet hodin) v rámci vzdělávací aktivity, na kterou je příspěvek poskytnut. Proplácený příspěvek však bude omezen maximální hodinovou sazbou, která bude v projektu uznatelná. Stanovený limit bude vycházet z průměrného výdělku vnitropodnikových lektorů v ČR.

Vzdělávání bude moci být realizováno jako vzdělávání obecné i specifické a to jak v akreditovaných, tak neakreditovaných kurzech. Rovněž bude umožněno realizovat vzdělávání přímo na pracovišti zaměstnavatele, a to včetně praktické přípravy.

Mzdové náklady

Zaměstnavateli bude poskytován příspěvek na úhradu mzdových nákladů, které vynaloží na vzdělávané zaměstnance za dobu jejich účasti na odborném rozvoji.

Jaká je návaznost na jiné projekty?

Projekt POVEZ II navazuje na sérii projektů, jež jsou v ČR realizovány od r. 2009 s cílem podpořit odborný rozvoj zaměstnanců. Přímo navazuje na projekt POVEZ a nahrazuje projekt "Vzdělávejte se pro růst!", které se osvědčily jako nástroje podpory dalšího vzdělávání a posilování konkurenceschopnosti pracovní síly na trhu práce v ČR.

Kam se obrátit pro informace?

Pro více informací se obraťte na Vaši nejbližší pobočku Úřadu práce ČR. Své dotazy k metodice projektu můžete posílat napovez@uradprace.cz

Hlavní změny oproti projektu POVEZ v OP LZZ

  • Zmírnění podmínek pro vstup do projektu (nedokládá se žádná výsledovka, nejsou podporovaní zaměstnavatelé dle CZ-NACE, dokládají se především bezdlužnosti)
  • 15% spolufinancování vzdělávací aktivity ze strany zaměstnavatele
  • Zapojení potenciálních nových zaměstnanců
  • Bodové zvýhodnění zaměstnanců ve věku 54+
  • Vzdělávání musí být zahájeno do 6 měsíců od schválení žádosti
  • Žádosti bude možné podávat i elektronicky přes datovou schránku

Příjem žádostí

Příjem žádostí zahájen dne 31. 3. 2016. Seznam pracovišť ÚP ČR, která přijímají žádosti je zde. Kontakty na jednotlivé pracovníky naleznete v sekci Krajské pobočky - Kontakty na zaměstnance.

Dokumenty ke stažení:

POVEZ II - Postup při poskytování příspěvku v1
Poslední aktualizace: 1. 4. 2016, Velikost: 133 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížeč
POVEZ II - Manuál pro zájemce v1
Poslední aktualizace: 24. 3. 2016, Velikost: 541 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížeč
POVEZ II - Příloha č. 1 Manuálu v1
Poslední aktualizace: 24. 3. 2016, Velikost: 109 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížeč
POVEZ II - Příloha č. 2 Manuálu v1
Poslední aktualizace: 24. 3. 2016, Velikost: 108 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížeč
POVEZ II - Příloha č. 3 Manuálu v1
Poslední aktualizace: 24. 3. 2016, Velikost: 100 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížeč
POVEZ II - FAQ v1
Poslední aktualizace: 13. 4. 2016, Velikost: 114 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížeč
POVEZ II - Informace požadované v dotazníku podpořené osoby v2
Poslední aktualizace: 13. 4. 2016, Velikost: 393 KB, Formát: PDF PDF Pro otevření souboru PDF si můžete zdarma stáhnout prohlížeč
Žádost o příspěvek v1
Poslední aktualizace: 24. 3. 2016, Velikost: 241 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížeč
Průzkum trhu vzor v1
Poslední aktualizace: 24. 3. 2016, Velikost: 77 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížeč
Prohlášení zaměstnavatele o zbavení mlčenlivosti v1
Poslední aktualizace: 24. 3. 2016, Velikost: 80 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížeč
Seznámení se zařazením do projektu v1
Poslední aktualizace: 24. 3. 2016, Velikost: 95 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížeč
ČP o příspěvcích v rámci projektu POVEZ II v1
Poslední aktualizace: 24. 3. 2016, Velikost: 82 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížeč
ČP žadatele o podporu de minimis v1
Poslední aktualizace: 24. 3. 2016, Velikost: 127 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížeč
ČP žadatele o blokovou výjimku v1
Poslední aktualizace: 24. 3. 2016, Velikost: 86 KB, Formát: MS Word MS Word Pro otevření souboru pro MS Word si můžete zdarma stáhnout prohlížeč

25. 4. 2016

Avízo výzev "šablony" pro MŠ a ZŠ


OP VVV zveřejnilo podklady tzv. avíza výzvy na předkládání žádostí mateřských a základních škol v rámci OP VVV ve zjednodušeném řízení, tzv. šablon.

Více informací najdete v záložce Regionální školství.

 


11. 4. 2016

Bakalářský technický obor Mechatronika na Jihočeské univerzitě


Dovolujeme si Vás informovat, že bakalářský technický obor Mechatronika vyučovaný na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích bude od akademického roku 2016/2017 nově rozšířen o kombinovanou formu studia.

Kombinovaná forma, dříve známá jako „dálkové studium", je primárně určena pro zaměstnance technických firem v oblasti jižních Čech, kteří si chtějí zvýšit svoji kvalifikaci. 

podrobné informace: mechatronika.prf.jcu.cz

 

Fakta o Mechatronice

obor: čtyřletý bakalářský obor (Bc.)

garant oboru: společný obor Přírodovědecké fakulty JU, Fakulty strojní ČVUT v Praze a společnosti Robert Bosch České Budějovice

formy studia: prezenční („denní“) 

kombinovaná („dálkové studium“)

výuka prezenční: podle týdenního rozvrhu s denní docházkou

výuka kombinovaná: odpolední blok (cca 13:00 -20:00) jedenkrát týdně + samostudium 

organizace výuky: zimní semestr: říjen – leden (13 týdnů) 

letní semestr: únor – květen (14 týdnů)

místo výuky: Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v ČB

přihlášky: prezenční forma: do 15. 3. 2016 

kombinovaná forma: do 30. 4. 2016 

přijímací řízení: bez přijímacího řízení pokud zájemce absolvovat 3 roky výuky matematiky a 2 roky výuky fyziky na SŠ; v případě nesplnění těchto kritérií přijímací test z předmětu (předmětů) v rozsahu osnov SŠ

perspektiva: snadné uplatnění na trhu práce (např. Bosch České Budějovice) 

další pokračování ve studiu  - např. Fakulta strojní ČVUT, navazující 

magisterský (Ing.) obor Mechatronika

 


16. 2. 2016

Na Českobudějovicku se začal realizovat projekt na podporu vzdělávání – Místní akční plán rozvoje vzdělávání


Od ledna 2016 se začal na Českobudějovicku realizovat projekt zaměřený na rozvoj vzdělávání - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v Obci s rozšířenou působností České Budějovice, zkráceně „MAP ORP Č.B.“. Po jednání se statutárním městem České Budějovice, dobrovolnými svazky obcí a místními akčními skupinami se stala realizátorem projektu MAS Rozkvět, z.s.

Cílem projektu je vytvoření místního partnerství mezi školami, zřizovateli škol a dalšími subjekty z oblasti vzdělávání.

Nyní probíhají průzkumy, sběr podkladů a materiálů pro tvorbu analýz, připravují se pracovní skupiny z řad zástupců ředitelů a zřizovatelů škol a dalších subjektů jako jsou knihovny, domy dětí a mládeže anebo třeba rodičů. Do projektu se může zapojit každý, kdo má o oblast vzdělávání zájem.

Celá tisková zpráva zde.


11. 2. 2016

Práce a život v Jihočeském kraji


Práce a život v Jihočeském kraji

Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000034

Částka: 44 800 776,00 Kč

Doba realizace projektu: 1. prosinec 2015 až 30. listopad 2019

Popis projektu

Projekt se zaměřuje na problém pracovní uplatnitelnosti uchazečů o zaměstnání evidovaných na pracovištích ÚP ČR v Jihočeském kraji více než 12 měsíců nepřetržitě nebo opakovaně a po dobu více než 5 měsíců v poslední živé evidenci. Klíčovým problémem, na který je projekt zaměřen je dlouhodobá nezaměstnanost. Cílovou skupinu tedy determinuje doba vedení v evidenci, která je jednotlivými osobami vnímána s rozdílnou citlivostí a rozhodně zhoršuje pozici osob z cílové skupiny v rovině zaměstnatelnosti. Sekundárními problémy jsou postupné oslabování pracovních a režimových návyků, pokles až ztráta motivace, psychosomatický vliv na projev stávajících zdravotních problémů i vznik nových. Postupné zhoršování životní úrovně pak může dospět k vážným sociálním dopadům na celé rodiny. Analýza cílové skupiny dokládá jaká významná část zvolené cílové skupiny je v evidenci uchazečů o zaměstnání vedená 2 roky i déle. Problém není ale jenom v samotné délce vedení v evidenci, ale časté opakování období bez práce, kdy se doba zaměstnání zkracuje a je častěji střídána obdobím, kdy se lidé obrátí o pomoc k úřadu práce, vede k prohlubování frustrace z nejistoty a motivace jednotlivců může klesat daleko rychleji. U takovýchto osob je kritická již doba 5 měsíců vedení v opakovaných evidencích.  Projekt se snaží začlenit cílovou skupinu - dlouhodobě evidovaní uchazeči o zaměstnání formou modulárně členěných navazujících aktivit na trh práce. Zároveň se bude snažit pozvednout osoby z cílové skupiny do role aktivních osob, které si zároveň hledají a nacházejí zaměstnání.

Cíle projektu

Pozvednout osoby z cílové skupiny do role aktivních osob, které si zároveň hledají a nacházejí zaměstnání. Rozvojem klíčových kompetencí i měkkých dovedností podpořit sebevědomí a pracovní potenciál účastníků projektu. Odstranit významnou část osobních i jiných překážek, které způsobovaly jejich zhoršené postavení mezi cílovými skupinami. Využít nástrojů doprovodného programu pro jejich motivaci a účelnou podporu na vyhrazených místech u zaměstnavatelů.
Hlavním cílem je zvýšení zaměstnatelnosti a zaměstnanosti ve skupině dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání. Předpokládáme, že do projektu vstoupí min 800 osob z cílové skupiny a budou plnit klíčové aktivity, které jim projekt může nabídnout.Cílová skupina dlouhodobě evidovaných osob, kterou z velké části tvoří klienti se specifickými problémy, a kteří jsou v evidenci déle než pět měsíců, často opakovaně a v mnoha případech je délka jejich evidence i dva roky a více, bychom v úvodních aktivitách projektu podrobili identifikaci konkrétních překážek, které jejich situaci zapříčinily a které z nich ji i dále ovlivňují. Je nutné zkoumat tyto důvody a jejich vývoj či změnu zejména v průběhu déle trvající evidence. Na základě takovýchto aktuálních informací se u jednotlivých osob pokusíme nastartovat změnu. Obnovu a rozvoj jejich schopností a dovedností pro pracovní uplatnění podpoříme v modulárně členěných navazujících aktivitách. Budeme hledat dodavatele zkušeného v práci pro takovouto cílovou skupinu, abychom zvoleného cíle dosáhli.
Aktivity obsáhnou jednak skupinový motivační a poradenský program, ale zároveň také praktické tréninky úkonů a dovedností nezbytných pro zažití obnovovaných a posilovaných pracovních a společensko-sociálních návyků a kompetencí. Vedle toho by pak přicházely na řadu potřebné rekvalifikace cílené k pracovnímu uplatnění a podpora pro vyhrazovaná či nově vytvářená pracovní místa. Projekt bude podporovat i vznik alternativních forem pracovních úvazků a případně také samostatné výdělečné činnosti.

Cílové skupiny

Cílovou skupinu z množiny uchazečů o zaměstnání, evidovaných na pracovištích ÚP ČR v Jihočeském kraji tvoří osoby, které jsou v evidenci 12 a více měsíců nepřetržitě a dále také osoby, které se ocitávají v opakovaných evidencích, z nichž ta aktuální živá evidence je v délce 5 a více měsíců (tzv. skrytá dlouhodobá nezaměstnanost).
Tyto dvě skupiny evidovaných osob jsou identifikovanou cílovou skupinou.
V Jihočeském kraji jsme tuto cílovou skupinu identifikovali jako jednu z největších a druhou nejobtížněji zaměstnatelnou.

Účastníci/ce projektu

osoby (dlouhodobě) nezaměstnané

Region

Jihočeský kraj

Průběh

Aktivity projektu budou probíhat v Jihočeském kraji. V projektu plánujeme většinu klíčových aktivit určených přímo cílové skupině zabezpečit dodavatelsky. Řízením projektu je pověřený projektový tým (projektový manažer, finanční manažer, specialisté RIP).
První klíčovou aktivitou pro budoucí klienty projektu je informační schůzka. Ty budou probíhat v součinnosti dodavatele a odborných útvarů jednotlivých kontaktních pracovišť ÚP za podpory specialistů RIP. V harmonogramu jsou první informační schůzky naplánovány od září 2016 do října 2019.
Zařazeným uchazečům do projektu bude poskytován soubor motivačních, vzdělávacích a poradenských aktivit.
Více informací o zařazení do projektu je možno získat u poradce pro zprostředkování zaměstnání.

Výsledky

Předpokládáme, že do projektu vstoupí na Informačních schůzkách min 800 osob z cílové skupiny a budou plnit klíčové aktivity, které jim projekt může nabídnout. Výstupem bude min 800 uzavřených dohod o účasti v projektu.
Pověření pracovníci za realizaci RIP a dodavatel klíčových aktivit pro účastníky projektu na závěr zpracuje podklady pro závěrečnou monitorovací zprávu a zhodnotí souhrn naplnění cílů projektu. Budou se hodnotit přínosy z jednotlivých aktivit projektu. Dále budou probíhat poslední výběrová řízení na zabezpečení závěrečného semináře/konference (inzeráty do novin, případné tiskové zprávy, cateringové služby, prostory). Na všech těchto aktivitách se bude podílet i vybraný dodavatel klíčových aktivit projektu. Harmonogram je nastaven na říjen 2019 - listopad 2019.

Mezinárodní spolupráce

Není předpokládána.

Partneři

Projekt nemá partnery.

Realizátor projektu

Název: Úřad práce České republiky

IČ: 72496991

Ulice: Dobrovského 25

Město: Praha 7

PSČ: 170 00

Kontaktní osoba

Kontakt: Ing. Irena Linhartová, irena.linhartova@cb.mpsv.cz, tel.: 950 109 450


4. 2. 2016

Se sousedy II (Zaměstnanost venkova v Jihočeském kraji)


Se sousedy II (Zaměstnanost venkova v Jihočeském kraji)

Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000033

Částka: 44 961 000,00 Kč

Doba realizace projektu: 1. prosinec 2015 až 30. listopad 2019

Popis projektu

Projekt "Se sousedy II" navazuje na dva úspěšně zrealizované, obdobně zaměřené projekty - "Se sousedy k vzdělávání" a „Se sousedy I“. Projekt bude realizován na území všech 7 okresů Jihočeského kraje. Bude založen na spolupráci se zapojenými obcemi, které poskytnou prostory pro konání vzdělávacích a poradenských aktivit. Do projektu vstoupí minimálně 700 účastníků, kteří se postupně zúčastní naplánovaných motivačních, poradenských a vzdělávacích aktivit. Pro účastníky budou připraveny kurzy se zaměřením na podporu měkkých dovedností, pracovně právní problematiku, základy IT gramotnosti a rozvoj finanční gramotnosti. Úspěšní absolventi této části si mohou rozšířit svou kvalifikaci v rámci akreditovaných rekvalifikačních kurzů, jejich zaměření se bude odvíjet od situace na trhu práce a individuálních dispozic klientů (příslušný stupeň vzdělání, zdravotní stav, znalosti, dovednosti a osobnostní předpoklady). Většina aktivit bude realizována přímo v zapojených obcích (s výjimkou rekvalifikačních kurzů, kde bude při stanovení místa konání zohledněno zaměření rekvalifikace a další specifika těchto kurzů). Projekt bude podporovat vznik pracovních míst formou příspěvku na mzdové náklady zaměstnavatelům (VPP, SÚPM). Plánujeme podpořit alespoň 80 těchto míst. V případě zájmu ze strany klientů bude možné podpořit vznik až 8 OSVČ. Po dobu své účasti mohou klienti navíc čerpat příspěvky přímé podpory (na dopravu, hlídání dětí, různé průkazy a potvrzení apod.).

Cíle projektu

Zvýšení zaměstnatelnosti osob ohrožených na trhu práce z důvodu znevýhodnění, která jsou specifická pro odlehlé venkovské oblasti se zhoršenou infrastrukturou a dopravní obslužností.
Zpřístupnit vzdělávání a rekvalifikace lidem z venkova tak, aby i oni se mohli stát osobami, které aktivně hledají a nacházejí pracovní uplatnění. Přispět k vytváření pracovních příležitostí a podporovat pracovní místa vyčleněná na trhu práce pro účastníky projektu.
V rámci projektu bude podpořeno min. 700 účastníků. Z toho 350 klientů bude zařazeno do rekvalifikačních kurzů a 80 pracovních míst pro účastníky projektu bude podpořeno formou příspěvku na mzdové náklady zaměstnavatelů (SÚPM, VPP).

Cílové skupiny

Společným znakem CS je bydliště s obtížnou dopravní obslužností, která je handicapuje na trhu práce a z hlediska možností celoživotního vzdělávání (často v kombinaci s dalšími znevýhodněními – dlouhodobá nezaměstnanost, péče o závislé osoby, ztráta profesních dovedností, nízká motivace a sebehodnocení aj.). CS bude do projektu zapojena především díky rozvoji neformálního partnerství mezi realizátorem a obcemi, které projeví aktivní zájem o spolupráci.

Účastníci/ce projektu

uchazeči a zájemci o zaměstnání evidovaní na ÚP v JČK

Region

Jihočeský kraj

Průběh

Přípravná fáze – v každém okrese Jihočeského kraje proběhnou schůzky projektového týmu se starosty vytipovaných obcí (představení projektu, navázání neformálního partnerství a spolupráce). Následně bude vybrán klíčový dodavatel poradenských a vzdělávacích aktivit pro účastníky projektu. Ve spolupráci se zapojenými obcemi bude zajištěna publicita s cílem nejširšího oslovení cílové skupiny.

Mezinárodní spolupráce

Není relevantní.

Partneři

Není relevantní.

Realizátor projektu

Název: Úřad práce České republiky (kontakt: Krajská pobočka v Českých Budějovicích)

IČ: 72496991

Ulice: Klavíkova 7

Město: České Budějovice

PSČ: 37004

Kontaktní osoba

Kontakt: Alena Čapková, alena.capkova@cb.mpsv.cz, tel.: 950 109 427


4. 2. 2016

Stránka